PRIVATUMO POLITIKA

PRIVATUMO POLITIKA. ASMENS NUOMENŲ NAUDOJIMAS

Investavimo Kipre gidas

1. SĄVOKOS:

1.1. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys apie Vartotoją (kaip apibrėžta toliau);

1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

1.3. IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti;

1.4. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine;

1.5. Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į Vartotojo kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Vartotojui besilankant Svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta Vartotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash slapukai, angl. Flash cookies) naudojimą;

1.6. Svetainė – tai interneto svetainė adresu www.nekilnojamasturtaskipre.lt;

1.7. Svetainės nuorodos – tai nuorodos Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Svetainę ir joje teikiamas paslaugas, bei dalinimąsi Svetainės Vartotojų paviešintu turiniu;

1.8. Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina Svetainės administratorių siūlyti paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Vartotojui paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Vartotoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą, bei visas su tuo susijusias paslaugas.

1.9. Vartotojas – kiekvienas Svetaine besinaudojantis fizinis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra prisiregistravęs vartotojas, ar jis naudojasi Svetaine neprisiregistravęs;

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Ši privatumo politika reglamentuoja Svetainės Vartotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2.2. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja – Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

2.3. Vartotojai Svetainėje nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad Svetainės administratoriai juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.4. Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai registruojasi Svetainėje.

2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje.

3. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

3.1. Svetainėje yra naudojami Slapukai. Svetainė, siekdama suteikti visavertes paslaugas, lankytojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašyta informacija yra naudojama lankytojo, kaip ankstesnio  Svetainės naudotojo, atpažinimui bei tinklalapio lankomumo statistikos rinkimui. Pati Svetainė tiesiogiai neįrašinėja jokių slapukų, tik naudoja trečių šalių programas. Svetainė neturi jokios kontrolės ir tiesioginio priėjimo prie trečiųjų šalių įrašomų slapukų. Dažniausiai, statistinių ir panašių duomenų rinkimas neleidžia identifikuoti vartotojų atskirai, tik apjungia juos į tam tikras grupes ar pan., kurios leidžia kartu analizuoti informaciją ir ją panaudoti įvairias nepiktybiniais tikslais. Google analytics programos privatumo politika https://www.google.com/policies/privacy.

3.2. Slapukai padeda tobulinti Svetainės veiklą, jų pagalba Vartotojo poreikiams pritaikomas Svetaines turinys.

3.3. Naudodamiesi Svetaine Jūs sutinkate su žemiau aukščiau nurodytų Slapukų naudojimu Svetainėje.

3.4. Naršyklės nustatymuose Jūs galite ištrinti arba blokuoti Slapukus ar jų dalį, bet tokiu atveju dalis Svetainės gali neveikti.

4. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS

4.1. Asmenys, norintys prenumeruoti Svetainės naujienlaiškį, privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą, Vartotojo vardą.

4.2. Paskyroje pateiktas Vartotojo adresas ir/ar kompiuterio IP adresas gali būti naudojami Vartotojo buvimo vietos nustatymui. Svetainės administratorius gali gauti informaciją iš Vartotojo mobilaus įrenginio, siekiant nustatyti Vartotojo buvimo vietą tik gavęs išankstinį Vartotojo sutikimą.

4.3. Svetainė renka, saugo ir tvarko bet kuriuos Vartotojo Paskyroje pateiktus bei Vartotojams naudojantis Svetaine gautus Asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:

4.3.1. Suteikiant Vartotojams galimybę naudotis Svetaine.

4.3.2. Efektyvaus siūlomų Svetainėje paslaugų teikimo tikslais. NT Kipre rūpinasi, jog naudojimasis Svetaine būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės bei sukčiavimo ir/ar nesąžiningo elgesio atvejų.

4.3.3. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės tobulinimą ir vystymą, paslaugos teikėjai turi teisę naudoti Asmens duomenis ir savo paslaugų Tiesioginės rinkodaros tikslais, kai Vartotojas tam neprieštarauja išreiškia savo sutikimą.

4.4. Jeigu Vartotojas sutinka leisti naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais, naujienlaiškio prenumeravimo lange uždeda žymą esančią skyrelyje “Susipažinau su svetainės privatumo politikos taisyklėmis”. Vartotojas gali bet kuriuo metu informuoti Svetainę, jog atšaukia savo neprieštaravimą/sutikimą naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju Vartotojas yra nedelsiant pašalinamas iš Tiesioginės rinkodaros pranešimų gavėjų duomenų bazės.

4.4.1. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius taip pat gali naudoti Vartotojų IP adresus.

4.5.  Vartotojų Asmens duomenys saugomi kol Vartotojas atšaukia savo sutikimą šiuos duomenis naudoti.

5. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

5.1. Informuojame, jog neperduodame nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

5.1.1. jei yra gautas Vartotojo sutikimas atskleisti jo Asmens duomenis;

5.1.2. Asmens duomenų gavėjams – siekiant įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytus tikslus;

5.1.3. Teisėsaugos institucijoms – Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

5.1.4. Kitiems asmenims – įstatymų numatytais atvejais.

5.2. Vartotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

6.1. Svetainės administratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės visas protingas pastangas užtikrinti, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

6.2. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti.

6.4. Jeigu Svetainės administratoriai abejoja Vartotojo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

7. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

7.1. Vartotojas suteikia teisę Svetainei rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę:

7.1.1. bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis kreipdamasis el.paštu info@nakilnojamasturtaskipre.lt;

7.1.2. pateikęs užklausą Svetainės administratoriui raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Vartotojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Svetainės administratorius įsipareigoja pranešti Vartotojui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

8. NAUJIENLAIŠKIŲ PRENUMERATOS TAISYKLĖS

8.1. Jei sutikote užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškius, Jūsų el. pašto adresą naudosime informacinei medžiagai apie investavimą bei kitoms naujienoms siųsti. Sukaupta informacija bus naudojama tik naujienlaiškių siuntimui. Naujienlaiškius siunčiame periodiškai. Mūsų naujienlaiškiai siunčiami nuo siuntėjo nekilnojamasturtaskipre.lt.

8.2. Naujienlaiškio prenumeratoriai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai atšaukiamas sutikimas), teisę į duomenų perkeliamumą (gauti iš arba perduoti asmens duomenis nurodytam valdytojui).

8.3. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas informacinių technologijų paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtus naujienlaiškius. Galite atsisakyti naujienlaiškio, apie atsisakymą pranešdami el. paštu info@nekilnojamasturtaskipre.lt arba paspausdami naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.

8.4. Jei turite prašymų dėl asmens duomenų tvarkymo ar nusiskundimų, kreipkitės tiesiogiai į mus el. pašto adresu info@nekilnojamasturtaskipre.lt.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus, kuriuos atlikti Svetainės administratoriai turi teisę bet kada, Vartotojai visuomet bus informuoti Svetainėje ir/ar elektroniniu paštu.